Regulamin projektu

Regulamin Projektu
,,Częstochowa seniorom”
Częstochowa, czerwiec 2016 r.

Organizatorem Projektu pn.: ,,Częstochowa Seniorom”, zwanym dalej ,,Projektem” jest Prezydent
Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Śląskiej 11/13, zwany dalej
,,Organizatorem”.
Organizator może powierzyć realizację i prowadzenie Projektu innemu wskazanemu podmiotowi, o
czym powiadomi na stronie internetowej Projektu.
Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku 60+, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy,
którzy dzięki posiadaniu karty "Częstochowski Senior", będą mogli skorzystać z promocji
przygotowanych przez Partnerów Projektu.


Postanowienia Ogólne
§ 1.

 1. Projekt realizowany jest w miejscach wskazanych przez Partnerów, którzy do niego
przystąpili.
2. Posiadacz karty ,,Częstochowski Senior”, zwanej dalej ,,Kartą”, uczestniczy w Projekcie
osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu.
3. Prawa związane z Projektem nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny
sposób, nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem określonych w
niniejszym Regulaminie.
4. Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez Partnerów Projektu, przysługuje
wyłącznie Uczestnikowi.
5. Projekt realizowany jest bezterminowo.
6. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.

Uczestnictwo Beneficjentów w Projekcie ,,Częstochowa seniorom”
§ 2.

1. Karta wydawana jest osobom według kryterium wieku, powyżej 60. roku życia.
2. Do Projektu może przystąpić osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest:
1) złożenie Organizatorowi podpisanego wniosku o wydanie Karty wraz z oświadczeniem,
stanowiących odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Regulaminu,
2) a także okazanie do wglądu dokumentów potwierdzających tożsamość, deklarację o sposobie
odbierania odpadów, a w przypadku jej braku informację o danych administratora lokalu
mieszkalnego oraz potwierdzone przez Urząd Skarbowy roczne deklaracje rozliczeniowe
dotyczące podatków od dochodów osobistych za rok ubiegły.
4. Na wniosek Miejskiej Rady Seniorów w Częstochowie Organizator może wydać Kartę dla osoby
60+ zamieszkałej poza miastem Częstochowa, zwaną Honorową Kartą „Częstochowski senior”.
Organizator wydaje raz w roku jedną Honorową Kartą „Częstochowski senior”.
5. Wniosek o wydanie Honorowej Karty, o której mowa w ust. 4, zawiera dane Uczestnika (imię i
nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzasadnienie prowadzenia działalności na rzecz środowiska
senioralnego.
6. Termin składania wniosku to 31 sierpnia.
7. O ważności złożonego wniosku decyduje data jego wpływu.

Uczestnictwo Partnerów w Projekcie ,,Częstochowa seniorom”
§ 3.

1. Partnerem Projektu może być przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Podmiot zainteresowany statusem Partnera dokonuje zgłoszenia w formie pisemnej deklaracji
przystąpienia do Projektu, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. Deklarację
składa się bezpośrednio Organizatorowi na piśmie, pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy,
Wydział Polityki Społecznej, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, drogą elektroniczną
podpisany podpisem kwalifikowanym na adres ps@czestochowa.um.gov.pl lub platformą ePUAP.
3. Zgłoszenie przystąpienia do Projektu jest możliwe w każdym czasie trwania Projektu.
4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się z podaniem danych teleadresowych.
5. Podmiot otrzymuje status Partnera po złożeniu pisemnej Deklaracji o przystąpieniu do Projektu.
6. Partnerzy przyznający ulgi dla Uczestników Projektu umieszczają w swoich siedzibach
w widocznych miejscach informację o realizacji Projektu na podstawie karty "Częstochowski
senior".
7. Organizator prowadzi Wykaz Partnerów i oferowanych przez niego promocji (np. zniżki, rabaty,
preferencyjne warunki zakupu). Wykaz jest publikowany na stronie internetowej Projektu.

Karta Uczestnika
§ 4.

1. Uczestnik, przystępując do Projektu otrzymuje do używania imienną Kartę.
2. Karta upoważnia Uczestnika do korzystania z promocji wskazanych przez Organizatora Projektu.
3. Wykaz osób otrzymujących Karty prowadzony będzie przez Organizatora Projektu.
4. W przypadku utraty Karty, Uczestnik zobowiązany jest pisemnie poinformować Organizatora
o wyrażeniu woli dalszego uczestnictwa w Projekcie oraz składa Organizatorowi prośbę o wydanie
duplikatu Karty.

Realizacja promocji
§ 5.

1. Podstawą przyznania promocji jest okazanie Karty Partnerowi, bądź pracownikowi Partnera,
realizującego usługę promocyjną, objętą Projektem.
2. Szczegółowe informacje dotyczące Projektu można uzyskać pod numerem telefonu 34 37-07-201,
34 37-07-475 lub w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej, ul. Focha
19/21, I piętro, pokój nr 46.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za promocje proponowane posiadaczom Karty,
przez Partnerów Projektu.

Utrata statusu Uczestnika Projektu ,,Częstochowa seniorom”
§ 6.

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Projektu ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
1) nie przestrzega niniejszego Regulaminu Projektu,
2) udostępnił Kartę osobie nieuprawnionej.
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w każdym czasie, poprzez złożenie
Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie i dokonanie zwrotu Karty.
3. Jeżeli Kartą posługuje się osoba nieuprawniona, Partner ma prawo zatrzymać Kartę
i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Organizatora drogą elektroniczną na adres
ps@czestochowa.um.gov.pl . Organizator wyklucza Uczestnika z Projektu, jeśli ten uprzednio nie
zgłosił Organizatorowi utraty Karty.

Utrata statusu Partnera Projektu ,,Częstochowa seniorom”
§ 7.

1. Organizator może wykluczyć Partnera z Projektu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Partner nie
przestrzega niniejszego Regulaminu Projektu.
2. Partnerstwo w Projekcie wygasa w przypadku prawnego zakończenia działalności Partnera.
3. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie w każdym czasie poprzez złożenie
Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie. Partnerstwo wygasa po 7. dniach od daty
wpływu do Organizatora oświadczenia o rezygnacji.
4. Organizator po wygaśnięciu partnerstwa, wykreśla podmiot z Wykazu Partnerów i publikuje
stosowną informację do wiadomości Uczestników Projektu na stronie internetowej Projektu.

Zakończenie Projektu „Częstochowa seniorom”
§ 8.

1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Projektu w każdym czasie.
2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Projektu - Organizator zobowiązany jest do
umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Projektu na stronie internetowej Projektu,
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Organizatora.

Zmiany Regulaminu Projektu
§ 9.

1. Organizator Projektu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Projektu
w każdym czasie.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator każdorazowo
udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Projektu na stronie internetowej Projektu
oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Organizatora.

 

Pobierz regulamin pdf