Regulamin projektu

Załącznik

do Zarządzenia Nr 887.2016

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Regulamin Projektu 

Częstochowa dla Rodziny +”

 

 

Częstochowa, kwiecień 2016 r.

 

 

 

Organizatorem Projektu ,,Częstochowa dla Rodziny +”, zwanym dalej ,,Projektem” jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą: Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13, zwany dalej ,,Organizatorem”.

Organizator może powierzyć realizację i prowadzenie Projektu innemu wskazanemu podmiotowi, o czym zawiadomi na stronie internetowej Projektu.

Projekt jest przeznaczony dla rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy oraz rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy, zwanych dalej ,,Rodziną".

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. Rodzina dzięki posiadaniu Karty ,,Rodzina +”, będzie mogła skorzystać z promocji przygotowanych przez Partnerów Projektu.

 

 

Postanowienia Ogólne

 

§ 1.

 

 1. Projekt realizowany jest w miejscach wskazanych przez Partnerów, którzy do niego przystąpili.
 2. Rodzina posiadająca kartę ,,Rodzina +”, zwaną dalej ,,Kartą”, uczestniczy w Projekcie osobiście, a jej członkostwo nie podlega przeniesieniu.
 3. Z promocji wskazanych przez Partnerów może skorzystać cała Rodzina, jak również poszczególni członkowie oddzielnie.
 4. Prawa związane z Projektem nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób, nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów Projektu, przysługuje wyłącznie członkom rodziny wielodzietnej, rodziny zastępczej oraz członkom rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, posiadających Kartę ,,Rodzina +".
 6. Projekt realizowany jest bezterminowo.
  1. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Uczestnictwo Beneficjentów w Projekcie Częstochowa dla Rodziny +”

 

§ 2.

 

 1. Przez członka rodziny wielodzietnej należy rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego oraz dziecko do 18 lub 26 roku życia, uczące się.
 2. Do Projektu przystępuje cała Rodzina.
 3. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest:

1)     złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego Organizatorowi wspólnego podpisanego wniosku Rodziny o wydanie Karty wraz z oświadczeniem, stanowiących odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Regulaminu,

2)     a także okazanie do wglądu dokumentów:

a)     potwierdzających tożsamość członków rodziny, deklarację o sposobie odbierania odpadów a w przypadku jej braku informację o danych administratora lokalu mieszkalnego oraz potwierdzone przez Urząd Skarbowy, roczne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatków od dochodów osobistych za rok ubiegły; w przypadku uczących się członków rodziny, należy okazać do wglądu legitymację szkolną, studencką lub zaświadczenie o pobieraniu nauki, a w przypadku dzieci młodszych akt urodzenia,

b)     w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – dokument potwierdzający przebywanie dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

 

 

Uczestnictwo Partnerów w Projekcie Częstochowa dla Rodziny +”

 

§ 3.

 

 1. 1.       Partnerem Projektu może być przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 2.       Podmiot zainteresowany statusem Partnera dokonuje zgłoszenia w formie pisemnej Deklaracji przystąpienia do Projektu, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. Deklarację składa się bezpośrednio Organizatorowi na piśmie, pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, drogą elektroniczną podpisany podpisem kwalifikowanym na adres ps@czestochowa.um.gov.pl lub platformą ePUAP.
 3. 3.       Zgłoszenie przystąpienia do Projektu jest możliwe w każdym czasie trwania Projektu.
 4. 4.       Zgłoszenie o którym mowa w ust. 2, dokonuje się z podaniem danych teleadresowych.
 5. 5.       Podmiot otrzymuje status Partnera po złożeniu pisemnej Deklaracji o przystąpieniu do Projektu.
 6. 6.       Partnerzy przyznający ulgi dla Rodzin uczestniczących w Projekcie umieszczają w swoich siedzibach w widocznych miejscach informację o realizacji Projektu na podstawie karty ,,Rodzina +”.
 7. 7.       Organizator prowadzi Wykaz Partnerów i oferowanych przez niego promocji (np. zniżki, rabaty, preferencyjne warunki zakupu). Wykaz jest publikowany na stronie internetowej Projektu.

 

Karta Uczestnika

 

§ 4.

 

 1. Rodzina przystępująca do Projektu otrzymuje do używania dwie imienne Karty opatrzone nazwiskiem rodzinym.
 2. Karta upoważnia Rodzinę do korzystania z promocji wskazanych przez Organizatora Projektu.
 3. Wykaz beneficjentów posiadających  Kartę prowadzony będzie przez Organizatora Projektu.
 4. W przypadku utraty Karty, Rodzina zobowiazana jest pisemnie poinformować Organizatora o wyrażeniu woli dalszego uczestnictwa w Projekcie oraz składa Organizatorowi prośbę o wydanie duplikatu Karty.

 

Realizacja promocji

 

§ 5.

 

 1. Podstawą przyznania promocji jest okazanie Karty Partnerowi, bądź pracownikowi Partnera, realizującego usługę promocyjną, objętą Projektem.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Projektu można uzyskać pod numerami tel. 34/37-07-201 oraz 34/37-07-641 lub w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej, ul. Śląska 11/13, pokój nr 411.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za promocje proponowane posiadaczom Karty, przez Partnerów Projektu.

 

Utrata statusu Uczestnika Projektu Częstochowa dla Rodziny +”

 

§ 6.

 

 1. Organizator może wykluczyć Rodzinę z Projektu ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

1)     nie przestrzega niniejszego Regulaminu Projektu,

2)     Rodzina udostępniła Kartę osobie nieuprawnionej.

 1. Rodzina może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie w każdym czasie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie i dokonanie zwrotu Karty.
 2. Jeżeli Kartą posługuje się osoba nieuprawniona, Partner ma prawo zatrzymać Kartę i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Organizatora drogą elektroniczną na adres ps@czestochowa.um.gov.pl. Organizator wyklucza Rodzinę z Projektu, jeśli ta uprzednio nie zgłosiła Organizatorowi utraty Karty.

 

Utrata statusu Partnera Projektu Częstochowa dla Rodziny +"

 

§ 7.

 

 1. Organizator może wykluczyć Partnera z Projektu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Partner nie przestrzega niniejszego Regulaminu Projektu.
 2. Partnerstwo w Projekcie wygasa w przypadku prawnego zakończenia działałności Partnera.
 3. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie w każdym czasie poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie. Partnerstwo wygasa po 7 dniach od daty wpływu do Organizatora oswiadczenia o rezygnacji.
 4. Organizator po wygaśnięciu partnerstwa, wykreśla podmiot z Wykazu Partnerów i publikuje stosowną informację do wiadomości Rodzin uczestniczących w Projekcie na stronie internetowej Projektu.

 

Zakończenie Projektu Częstochowa dla Rodziny +”

 

§ 8.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Projektu w każdym czasie.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Projektu - Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Projektu na stronie internetowej Projektu, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Organizatora.

 

Zmiany Regulaminu Projektu

 

§ 9.

 

 1. Organizator Projektu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Projektu w każdym czasie.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Projektu na stronie internetowej Projektu oraz na stronie internetowej Organizatora.

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Mirosław Soborak

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy