Dokumenty

 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY "RODZINA +"

Oświadczenie do wniosku

Deklaracja przystąpienia do Projektu „Częstochowa dla rodziny +”

 

Załączniki niezbędne do otrzymania „KARTY RODZINA +”

 

  1. Wniosek wraz z oświadczeniem (podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie).
  2. DO WGLĄDU oryginały lub kserokopie:

- dowodów osobistych wszystkich pełnoletnich członków rodziny,

- w przypadku dzieci uczących się – legitymacje szkolne lub studenckie,

- w przypadku dzieci jeszcze nie podejmujących nauki – akty urodzenia,

- w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – dokument potwierdzający przebywanie dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

- deklaracja o sposobie odbierania odpadów, tzw. „deklaracja śmieciowa” – dotycząca miejsca zamieszkania,

- PIT za rok ubiegły