Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 1009.2016
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie w sprawie realizacji uchwały Nr 901/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia
24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Częstochowy na lata 2014-2020” w zakresie działań na rzecz seniorów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446) oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na
lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 901/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia
24 marca 2014 r. - Cel strategiczny Nr 3 - Senior, osoba niepełnosprawna: aktywni i bezpieczni
socjalnie, cel operacyjny 3.3 - Inkluzja osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1.

1. W celu realizacji działań na rzecz osób starszych, wynikających ze Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do
uchwały Nr 901/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020”
wprowadza się zasady uczestnictwa w Projekcie „Częstochowa Seniorom”, zgodnie
z regulaminem Projektu „Częstochowa Seniorom”, stanowiącym załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
2. Dotychczasowe karty dla seniorów „Częstochowski senior” wydane na podstawie Zarządzenia
Nr 1487/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2013 r. (z późn. zm.) zachowują moc
obowiązującą i stanowią podstawę do uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 1487/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie
realizacji uchwały Nr 232/XX/2007 r. Rady Miasta Częstochowy z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie
przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2007-2013”
w zakresie działań na rzecz seniorów (z późn. zm.).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.

Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

pobierz plik pdf