Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 887.2016

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

 

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie realizacji uchwały Nr 901/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020” w zakresie działań na rzecz rodzin wielodzietnych

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 901/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. - Cel strategiczny Nr 1 - Zintegrowany system wsparcia rodziny i ograniczenie wykluczenia dzieci i młodzieży, cel operacyjny 1.1 Wspieranie działań służących promowaniu wartości rodziny

 

Prezydent Miasta Częstochowy

zarządza:

 

§ 1.

 

  1. W celu realizacji działań na rzecz rodzin wielodzietnych, wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 901/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020” wprowadza się zasady uczestnictwa w Projekcie „Częstochowa dla Rodziny +”, zgodnie z regulaminem Projektu „Częstochowa dla Rodziny +”, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Dotychczasowe karty dla rodzin wielodzietnych „Rodzina +”, wydane na podstawie zarządzenia nr 1485/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie realizacji uchwały Nr 232/XX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy lata 2007-2013” w zakresie działań na rzecz rodzin wielodzietnych (z późn. zm.), zachowują moc obowiązującą i stanowią podstawę do uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 2.

 

Traci moc zarządzenie nr 1485/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie realizacji uchwały Nr 232/XX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy lata 2007-2013” w zakresie działań na rzecz rodzin wielodzietnych (z późn. zm.).

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 5.

 

Zarządzenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

(-) Mirosław Soborak

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy